Одит кафе 2015

На 11 март 2015г. в сградата на Виваком Артхол се събраха близо 70 колеги от всички сектори на одита, за да дискутират бъдещето на Професията. Събитието бе организирано от Лабораторията за иновации във вътрешния одит (Audit Innovation Lab Bulgaria), с подкрепата на Института на вътрешните одитори в България и Българска Конфедерация за иновации.
Мотото на срещата бе “Да преоткрием Професията чрез докосване до същността”. Срещата беше в диалогов формат, наречен Световно кафене (Одитно кафене).
Идеята на този формат е, че всеки участник може да определи тема, която представлява интерес за него и която желая да дискутира с останалите участници. Всеки от участниците може да определи в коя дискусия иска да се включи.
Една от темите представена за обсъждане от участниците в Одитното кафене беше “Как вътрешният одит да бъде максимално полезен като доверен съветник и доставчик на увереност”. Темата и групата, която се събра да я обсъди, беше организирана от Красимир Логофетов, директор Вътрешен одит на VIVACOM. В групата се включиха представители от публичния, корпоративния, банковия сектор и консултантския бизнес. Всички участници се съгласиха, че за да бъде успешна мисията на доверен съветник, на доставчик на увереност и на предоставящ добавена стойност, вътрешният одит задължително трябва да разполага с отлично подготвени и квалифицирани професионални кадри, които да имат визия за стратегията и рисковете, свързани с бизнеса, или с дейността на организацията. Необходимо условие освен това е вътрешният одит да бъде консултантски ориентиран. Това означава, че трябва проактивно да търси възможности за подпомагане на ръководството при изпълнението на неговите задачи за постигане на тактическите и стратегически цели на организацията.
Посредством такъв подход одиторите ще спечелят доверието на ръководството, което е необходим фактор за успешното извършване и развитие на вътрешния одит във всички сектори.

По време на дискусията не беше отмината и болната тема за вътрешния одит в някои единици на публичния сектор, където липсва един от задължителните фактори за осигуряване на независимост. В тези организационни единици вътрешният одит е на единствено и непосредствено подчинение н а ръководителя на организацията. Липсата на функционална независимост влияе пряко на резултатите от дейността на вътрешния одит, което от своя страна снижава рязко ефективността и мотивацията на служителите. Група-та приключи обсъждането на тази тема с предложение за алтернативен канал за осигуряване на независимост на вътрешния одит, като докладите в публичния сектор бъдат направени публично достояние по подобие на протоколите от заседанията на други държавни органи. По този начин може да бъде осигурена защита от страна на обществото на вътрешните одитори в случай на нелицеприятни за ръководството разкрития, на които няма да бъде обърнато внимание и да бъдат коригирани без независима външна подкрепа. В корпоративния сектор независимостта се гарантира от представителите на акционерите, организирани в надзорен съвет, одитен комитет или подобна структура, към която вътрешният одит има директна линия на докладване.

В продължение и допълнение на тази теза и в съответствие с Професионалните стандарти за вътрешен одит, участниците в групата се консолидираха около становището, че за да бъде успешен, обективен и ефективен вътрешният одит, трябва да докладва независимо на по-високо ниво от ръководителя на организацията, която одитира.
Друга интересна дискусия в Одитното кафене бе организирана от Христо Цветков, Директор Вътрешен одит в „Райфайзен Банк”. Тема на дискусията за 14 колеги-участници бе: Одитните ангажименти по отношение на Управлението на риска в банките в контекста на новите Европейски регулации или какъв подход се използва за управление на основните рискове в банките (Кредитен, Операционен, Пазарен, Ликвиден и др.)
Споделено бе, че след световната банковата криза, започнала в края на 2008 година, достигнала България през 2009 година, бившият CEBS (The Committee of European Banking Supervisors), функциониращ вече като EBA (European Banking Authority) – независима организация за надзор върху банките, както и за консултация и координация във връзка с новите европейски банкови регулации, засягащи банките в Европейския съюз, е реагирал на кризата, като инициира въвеждане¬то на нови и по-усложнени норми за Управление на Риска в банките. Впоследствие, концептуалните предложения намират реално отражение и в новите европейски директиви, касаещи управлението на капиталовата адекватност на банките (например Регламент 575/2013).

За да възникне банкова криза от световен мащаб, Капиталът от I-ви стълб (регулаторно изискуемия капитал съгласно Базелските изисквания) и Капитала Капиталът по II-ри стълб (наричан още вътрешен или икономически капитал), очевидно не са били достатъчни, за да отговорят на рисковия профил на дадената банка и общото ниво на поетия от нея риск. Това налага въвеждането на нови, по- усъвършенствани и усложнени правила за управление на риска в банките, като консултативните органи (напр. ЕВА) и централните банки виждат все повече в лицето на Вътрешния одит в банки¬те най-добрия и независим контрагент в банката, който да оценява как се въвеждат и прилагат новосъздадените регулации.
Неразделна част от апликационните пакети в процеса по кандидатстване пред надзорните органи за използването на усъвършенствани подходи за управлението на основните рискове в банките, са и задължително докладите на независимите звена по Вътрешен одит в банките.

Маркирани бяха следните:
1. Предизвикателства пред ВО в банките:
a. много нови елементи на риск мениджмънта, много нови регулации, които тепърва навлизат в България и в банковата дейност;
b. малко на брой одитори, липса на капацитет, като в същото време се изискват много нови знания, чувства се липса на обучения и материали по новите теми;
2. Решения вследствие на дискусията:
a. Да се изготви Карта на рисковете и регулациите, както и задълженията към банковите одитори;
b. Да се изготви унифициран, общ модел за действие на Вътрешния одит в банките, както и времева рамка на провеждане на одитните ангажименти – кога и какво одитираме?

Дискусия на тема “Причини за неуспеха на Организацията и отговорността на вътрешните одитори” бе свикана от Любомир Тодоров – Мениджър „Разследване и предотвратяване на измами” в Юробанк България АД. Участниците в диалоговата група тук се обединиха около следните насоки за действие:
1. Обхват на одитните ангажименти: Необходимо е стратегическият риск в организациите да бъде включен в обхвата на проверките. Възможно е преследването на растеж и печалби да притъпи възприятията на Мениджмънта от Първо и Второ ниво на защита и тук е ролята на вътрешните одитори като независим коректив, който да постави навременно съответните въпроси, ако забележи проблемни практики;
2. Предоставяне на консултантски услуги за оценка на бизнес-модела на Организацията, от гледна точка осигуряването на устойчиво развитие;
3. Търсене на механизми за осигуряване на институционална защита на вътрешния одитор, с цел създаване на предпоставки за реална не¬зависимост и обективност на оценките. Идея¬та е работата и професионалното развитие на вътрешния одитор, който съблюдава работните стандарти и Кодекса на поведение, да бъдат гарантирани независимо от бъдещето на организацията за която работи.
В сферата на публичния сектор интересни дискусии бяха водени от колегите Албена Терзийска- Донкова от ДФ “Земеделие” и от Валентина Пейчева от ДА ДРВВЗ. Валентина Пейчева от ДА ДРВВЗ бе озаглавила темата на дискусията си “Въвеждане на специализиран софтуер за вътрешен одит”. Тук се наложиха следните практически изводи:
1. В Стратегията за ВОПС да се включи възможността за въвеждане на общ електронен продукт;
2. Да се поканят за следваща дискусия експерти от частния сектор, за да се обменят опит и добри практики;
3. Да се използват възможностите за кандидатстване по европейски програми за финансира¬не придобиването на специализиран софтуер;
4. Самите звена за вътрешен одит да разработят за част от дейностите си информациони програми/софтуер;
5. Извеждане на ВО в публичния сектор извън опеката на МФ, за да се гарантира по-голяма независимост.
Сходни теми бяха дискутирани в групата на Албена Терзийска- Донкова от ДФ “Земеделие”, с тема на разговора – “Използване на метода Continuous Auditing/Непрекъснат одит в организацията”. Сред основните акценти тук се откроиха следните:
1. Разработване на формат за черпене на добри практики от частния/банковия сектор;
2. Осигуряване на ИТ-специалисти, които да пишат необходимите кодове за достъпване на нужните за проверките данни.