Разглеждани теми

1. “Как вътрешният одит да бъде максимално полезен като доверен съветник и доставчик на увереност”
2. “Одитните ангажименти по отношение на Управлението на риска в банките в контекста на новите Европейски регулации“
3. “Причини за неуспеха на Организацията и отговорността на вътрешните одитори”
4. “Въвеждане на специализиран софтуер за вътрешен одит”
5. “Използване на метода Continuous Auditing/Непрекъснат одит в организацията”