История

БЪЛГАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА ИНОВАЦИИ е Неправителствена организация в обществена полза, създадена през 1999 година.

БЪЛГАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА ИНОВАЦИИ /БКИ/ Е СТРОИТЕЛЯТ НА НОВОТО ВРЕМЕ

Нашата мисия е „Изграждане на нов свят“, а именно създаването на нови парадигми, нови организации, нови системи, нови взаимоотношения на участниците в процесите: инвестиране, производство, размяна , потребление.

БКИ има конкретни цели:
• изграждане на кръгове от новатори и съмишленици, хора които да съдействат за реализиране на мисията;
• подпомагане на организации и структури за внедряване на иновациите, създадени от колективи на Конфедерацията;
• обучение на екипите в съответните структури във връзка с иновациите;
• организиране на събития в различни браншови сектори за обмен на идеи, добри бизнес практики и откриване на новатори;
• повишаване на конкурентоспособността на членовете и организациите – потребители на иновациите, създадени в Конфедерацията;
• подобряване на бизнес климата в страната.

БКИ е активен участник в социални дейности:
• организира конференции, симпозиуми, семинари и обучения на членове и партньори от браншовите сектори;
• подготвя и издава научна литература и периодични издания за популяризиране и обмен на иновативните дейности;
• партнира на централни и местни власти, организации, юридически и физически лица;
• сътрудничи с международни организации;
• съдейства за осигуряване на средства от национални и международни източници.