За Нас

https://bci.bg/events/

БЪЛГАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА ИНОВАЦИИ /БКИ/

 Е

СТРОИТЕЛЯТ НА НОВОТО ВРЕМЕ

Нашата мисия е „Изграждане на нов свят“, а именно създаването на нови парадигми, нови организации, нови системи, нови взаимоотношения на участниците в процесите на инвестиране, производство, размяна и потребление. БКИ има конкретни цели: 

 • изграждане на кръгове от новатори и съмишленици, хора които да съдействат за реализиране на мисията;
 • подпомагане на организации и структури за внедряване на иновациите, създадени от колективи на Конфедерацията;
 • обучение на екипите в съответните структури във връзка с иновациите;
 • организиране на събития в различни браншови сектори за обмен на идеи, добри бизнес практики и откриване на новатори;
 • повишаване на конкурентоспособността на членовете и организациите – потребители на иновациите, създадени в Конфедерацията;
 • подобряване на бизнес климата в страната.

БКИ е активен участник в социални дейности: 

 • организира конференции, симпозиуми, семинари и обучения на членове и партньори от браншовите сектори;
 • подготвя и издава научна литература и периодични издания за популяризиране и обмен на иновативните дейности;
 • партнира на централни и местни власти, организации, юридически и физически лица;
 • сътрудничи с международни организации;
 • съдейства за осигуряване на средства от национални и международни източници.